Бакалаврын сургалт эрхлэх мэргэжлийн чиглэлүүд

СУВИЛАХУЙН АРГА ЗҮЙЧ

1. Суралцах жил:  4 жил

2. Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын багтаамж:   126 багц цаг

3. Анхны элсэлт авсан он:2005

НҮҮР АМНЫ СУДЛАЛЫН ИХ ЭМЧ

1. Суралцах жил:  5 жил

2. Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын багтаамж:  177 багц цаг

3. Анхны элсэлт авсан он: 2002

НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД

1. Суралцах жил:  5 жил

2. Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын багтаамж:   177 багц цаг

3. Анхны элсэлт авсан он: 2015

УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХ УХААНЫ ЭМЧ

1. Суралцах жил:  6 жил

2. Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын багтаамж:   212 багц цаг

3. Анхны элсэлт авсан он: 2010

ХҮНИЙ ИХ ЭМЧ

1. Суралцах жил:  6 жил

2. Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын багтаамж:   209 багц цаг

3. Анхны элсэлт авсан он: 1998