"Ач" АУИС-ийн багш нарт “АНАГААХ УХААНЫ БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛ-2018” сургалт үргэлжлэж байна

2018-05-01 11:35:33

Анагаах ухааны чиглэлээр сургалт эрхэлж буй их, дээд сургуулиудын багшлах бүрэлдэхүүнд анагаах ухааны боловсрол судлалын чиглэлээр суурь чадамж эзэмшүүлэх зорилгоор “Ач” Анагаах Ухааны Их Сургууль, Монголын анагаах ухааны боловсролын холбоотой хамтран “Анагаах ухааны боловсрол судлал” сэдэвт 3 багц цагийн сургалтыг 2018.03.15-2018.05.17-ны хооронд Пүрэв гариг бүрт зохион байгуулагдаж байна.

 

Сургалтыг амжилттай дүүргэсэн багш нарт Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 3 багц цагийн гэрчилгээ авсан багш нарт "Багшлах эрхийн гэрчилгээ" олгох юм. 

Сургалтын хөтөлбөрөөс

Хичээл №1 2018.03.15                  Багшийн хөгжил#1

Нээлт, Анагаах ухааны боловсрол судлал-2018 сургалтын танилцуулга

Анагаах ухааны боловсролын чиг хандлага

Хичээл №2  2018.03.22                 Багшийн хөгжил#1

Анагаахын багшийн үүрэг, үлгэр дуурайл

Хувь хүний хөгжил, бие хүний төлөвшил

Хичээл №3 2018.03.29                  Багшийн хөгжил#2

Багшлахын үнэ цэнэ

Хичээл №4 2018.04.05                  Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө

Сургалтын төлөвлөгөө

Багц цагийг сургалтанд хэрэглэх нь

Хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй

Хичээл №5 2018.04.12                  Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө

Сургалтын төлөвлөгөө

Багц цагийг сургалтанд хэрэглэх нь

Хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй

Хичээл №6  2018.04.19                 Сургалтын технологи #1

Хичээл удирдан явуулах арга зүй:

Лекц удирдан явуулах

Хичээл №7  2018.04.26                 Сургалтын технологи #2

Хичээл удирдан явуулах арга зүй:

Жижиг бүлгийн сургалт: Дадлага, семинарын хичээл удирдан явуулах

Хичээл №8   2018.05.033               Сургалтын технологи #3

Хичээл удирдан явуулах арга зүй:

Эмнэлзүйн дуураймал орчин дахь сургалт

Орны дэргэдэх сургалт

Хичээл №9   2018.05.100               Оюутны үнэлгээ

Оюутны мэдлэг, чадвар, хандлагыг үнэлэх арга хэрэгслүүд, боловсруулах арга зүй

Хичээл №10   2018.05.17               Journal club

Анагаах ухааны боловсрол судлал

(сургалтын хөтөлбөр, хөтөлбөрийн үнэлгээ, багш хөгжүүлэх, сургалтын дэвшилтэт арга, технологи, оюутны үнэлгээ)-ын чиглэлээр хэвлэлийн тойм мэдээлэл хийх

Амжилттай суралцагсдад сургалтын гэрчилгээ гардуулах

 
 
 
 

 


Twitter